Bengels (4- 7 jaar)

Pedagogisch werkplan

Visie op de buitenschoolse opvang

De opvang binnen De Bengels geeft ruimte aan de kinderen om zich te ontspannen na een intensieve schooldag. Bij vrije dagen en studiedagen van school kunnen de kinderen deze vrije tijd zelf naar eigen wens invullen. De leidsters sluiten zoveel mogelijk aan bij de wensen van de kinderen. Ze ondersteunen ideeën van de kinderen en dragen zorg voor de randvoorwaarden voor een veilige, huiselijke en vertrouwde plek. Kinderen die moeite hebben met zelfstandig spelen en hun vrije tijd in te delen worden hierin begeleidt. Voor hen zijn er dagritmekaarten aanwezig en is er tijd om samen met de kinderen hun tijd in te delen. Dit is zodat zij de structuur en duidelijkheid hebben om lekker te kunnen spelen.

Wanneer er activiteiten worden georganiseerd zullen de kinderen gestimuleerd worden hier aan mee te doen, meestal vinden zij de activiteiten zo leuk dat echte stimulatie niet echt nodig zal zijn. Het is voor het kind geen verplichting. De leidsters streven ernaar een omgeving te bieden die veilig en vertrouwd is waarin alle kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontplooien. Vooral voor de jonge kinderen is deze veiligheid van groot belang. Anders dan de oudere kinderen zijn ze immers minder goed in staat te voorzien in hun behoeften en meer direct afhankelijk van volwassenen. Bij de kleintjes zullen dus meer dingen samen gedaan worden om aan de behoefte van geborgenheid te voldoen. Naarmate het kind ouder wordt zal het meer behoefte krijgen aan vrijheden binnen de BSO. In overleg met ouders en het betreffende kind kijken we hoe we de BSO toch leuk en uitdagend kunnen houden. Voor de oudere kinderen kan dit bv. betekenen dat zij zonder direct toezicht buiten op het schoolplein mogen spelen. Bij de BSO staat kinderparticipatie hoog in het vaandel. Dit wil zeggen dat de kinderen inspraak hebben in verschillende zaken die betrekking hebben met de BSO. Zo kunnen we het op de BSO aantrekkelijk houden voor alle leeftijden en sluiten zowel de regels, het speelgoed als de activiteiten goed aan op de behoeften, wensen en leeftijd van de kinderen. Zelfstandigheid, zelfredzaamheid, openheid, vriendschappen, creativiteit zijn enkele begrippen die centraal staan binnen de buitenschoolse opvang.

Uitwisselen van informatie met de ouders is van groot belang om de opvang en begeleiding van de kinderen goed op elkaar af te stemmen. De Bengels verblijven in een schitterende ruimte die direct aan de speelplaats van basisschool de Pandelaar ligt. De kinderen wandelen via de achterdeur zo De Ontdekking binnen. De kinderen mogen gebruik maken van de speelplaats van de school,ook hebben we natuurlijk voor het kinderdagverblijf nog een prachtige ruimte om te spelen. De Bengels komen echt thuis na een dagje hard werken op school.

 Dagindeling:

Vanaf 07.30 uur start de voorschoolse opvang, de kinderen worden door de leidster naar school gebracht. De kinderen die alleen mogen, gaan zelf naar school. Hier geef je als ouder wel schriftelijk toestemming voor. De kinderen blijven over op school. Na schooltijd worden zij dan weer opgehaald door de leidster en de kinderen die alleen mogen komen zelf terug, ook hier voor geef je als ouder toestemming. Onderweg is er gelegenheid om te praten over de ervaringen op school en andere voor kinderen belangrijke zaken. De kinderen krijgen als ze uit school komen fruit en een bekertje drinken, ook tijdens dit moment kunnen kinderen volop hun verhaal kwijt. Op woensdag en vrijdag middag wordt er gezamenlijk gegeten, kinderen worden zoveel mogelijk gestimuleerd hun boterham zelf te smeren, dit in verband met de zelfredzaamheid. Er is veel tijd voor vrij spelen zoals knutselen, buiten spelen, computeren gezelschapsspelletjes enz. Ook worden er wel eens uitstapjes gemaakt, altijd onder begeleiding.

De Groep:

De groep bestaat uit maximaal 30 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar.

Ze kunnen gebruik maken van de ruimte en daarnaast biedt de grote hal en keuken nog vele mogelijkheden voor activiteit.

Nieuwe kinderen:

Wanneer er een nieuw kind is aangemeld, nodigen wij de ouders en het kind uit voor een kennismaking. In het gesprek staat het kind centraal. Wanneer een kind voor het eerst bij ons is wordt er extra veel aandacht besteed aan de kennismaking met de andere kinderen.

De groepsleidsters houden het kind de eerste periode extra goed in de gaten en stimuleren samenspel met de andere kinderen.

Stamgroepen:

Om de geborgenheid en veiligheid te waarborgen is de groep opgedeeld in 3 stamgroepen. Tijdens het fruit eten zitten we in deze stamgroepen aan drie verschillende tafels. Elke stamgroep heeft een eigen kleur, dit is zo duidelijk voor de kinderen. Daarbinnen heeft ieder kind een eigen leidster die een extra oogje op het kind houd. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. In principe is het bewaken en stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen een taak van school. De buitenschoolse opvang biedt mogelijkheden voor ontspanning en creativiteit. Dat wil niet zeggen dat er geen aandacht is voor de ontwikkeling van de kinderen, meestal is dat vanzelfsprekend aanwezig binnen de activiteiten die worden geboden. De leidster is natuurlijk ook alert of er zich eventuele achterstanden voor doen. De ontwikkeling van de kinderen wordt in het stamgroep overleg tussen de leidsters besproken, dit gebeurd 1 maal per kwartaal. Zo zijn alle BSO-leidsters op de hoogte van de ontwikkelingen en wordt aan ieder kind aandacht besteed.

Motorische en zintuiglijke ontwikkeling:

Veel spelmateriaal biedt de mogelijkheid om de fijne motoriek te stimuleren.

Tekenen, kraaltjes rijgen handenarbeid en dat soort activiteiten zijn daar uitermate geschikt voor. Ook geeft dit spelmateriaal volop ruimte om de creativiteit van de kinderen te ontwikkelen en te bevorderen. Het buiten rennen, klimmen, fietsen enz. is bij uitstek geschikt voor de ontwikkeling en stimulans van de grove motoriek. Diverse spelletjes zoals fluisterspelletjes, uitbeeldspelletjes enz. zijn bijzonder geschikt om spelenderwijs de zintuiglijke ontwikkeling te stimuleren. Het luisteren naar muziek en verhaaltjes is daar ook bevorderlijk voor.

Taal en Taal-denk ontwikkeling:

Tijdens de wandeling of autorit van school naar De Bengels en tijdens het eten van het fruit na school wordt er veel met elkaar gesproken. Kinderen vertellen hun belevenissen die ze op school hebben meegemaakt en zo wordt er spelenderwijs en zonder er de nadruk op te leggen ontzettend veel aan taalontwikkeling gedaan. Kinderen mogen best dialect spreken wanneer ze dit van huis uit gewend zijn, ze worden er wel op gewezen zodat ze wel leren hoe het ook anders kan. Schuttingtaal en discriminerende opmerking zijn natuurlijk uitgesloten en zullen ook worden afgekeurd door de leidster. De leidsters zullen wanneer dit voorkomt ook trachten uit te leggen aan de kinderen waarom dit niet wordt geaccepteerd.

Zo leren de kinderen ook te functioneren in groepsverband en dat je met het kwetsen van andere mensen geen goede relatie op kan bouwen.

Emotionele ontwikkeling:

De kinderen maken deel uit van een groep, verbondenheid is een belangrijk begrip binnen de groep. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen de kinderen onderling en tussen de kinderen en de leidsters is een belangrijke zaak. Daarvoor is het belangrijk om inzicht te hebben in wat het kind voelt en wat er in hem omgaat. Om dit goed te kunnen begeleiden stimuleert de leidster de kinderen hun gevoelens onder woord te brengen en deze op een goede manier te uiten. Ervaringen op school en thuis zijn van grote invloed op de kinderen daarom is het van belang de begeleiding goed op elkaar af te stemmen.

Goed contact met de ouders is van belang om het kind en zijn belevingswereld goed te kunnen begrijpen. Knuffelen en stoeien vinden bijna alle kinderen altijd erg leuk, al zijn ze dan al groot en stoer. De leidsters houden de kinderen goed in de gaten, zitten ze lekker in hun vel of schort er wat aan. Meestal als er iets op school is gebeurd, zie je dat aan het kind.

De leidsters proberen er dan ook te zijn voor het kind wanneer hij/zij zijn verhaal kwijt wil, of juist niet kwijt wil. Dit wordt dan besproken met de ouders, zodat ook de ouders goed op de hoogte blijven van wat zich op school of bij De Bengels afspeelt. Door middel van creativiteit worden kinderen in de gelegenheid gebracht om uiting te geven aan hun emoties en zo ook te verwerken. Wanneer er conflict situaties ontstaan, laten we dit de kinderen zoveel mogelijk zelf oplossen. Iedereen weet dat ze de ene keer “vechten” en de andere keer weer spelen. Wanneer dit echter uit de hand dreigt te lopen, grijpen de leidsters in en zullen zij samen met de betreffende kinderen naar een oplossing zoeken. Seksuele ontwikkeling ligt erg gevoelig op deze leeftijd, toch houdt ook deze leeftijdscategorie zich hier mee bezig. Wanneer kinderen vragen hebben over dit onderwerp, zal de leidster eerst proberen uit te vogelen hoever de ouders daar in mee gaan en zal er een antwoord gegeven worden dat aansluit bij het niveau van het kind. Bij de Bengels worden de kinderen gestimuleerd om zo zelfstandig mogelijk te worden, dat wil zeggen dat iedere Bengel verantwoordelijk is voor wat hij of zij zelf doet of laat. Iedereen is mede verantwoordelijk voor het zorg dragen van de groepsruimtes.

Sociale ontwikkeling:

Samen spelen is samen delen, dit is een belangrijk motto bij De Bengels. Door samen te spelen worden er volop mogelijkheden geboden om te oefenen met sociale vaardigheden.

Beurt verdelen, tegen je verlies kunnen bij een spelletje, op je beurt kunnen wachten, een ander ook een spel gunnen waar je eigenlijk zelf mee wilt spelen, conflicten oplossen, dit zijn allemaal sociale vaardigheden die dagelijks geoefend worden en zeer belangrijk zijn in de ontwikkeling van een persoon. De leidsters begeleiden deze vaardigheden zo veel mogelijk en proberen de kinderen open te laten staan voor elkaar. Samen spelen en samen zijn kan alleen goed verlopen wanneer je rekening houdt met elkaar. Door een duidelijke communicatie worden de regels van de groep besproken en gehanteerd, zodat elk kind weet waar hij/zij aan toe is.

Vakantie en uitstapjes:

Ook worden er wel eens uitstapjes gemaakt (met toestemming van ouders), zoals met name in de vakanties naar de speeltuin, de bossen enz. Het boerenbondsmuseum of de kasteeltuinen mogen hierbij niet ontbreken. Voor de vakanties maken we een activiteitenplanning, zodat we elke dag iets leuks gaan doen. De activiteitenplanning wordt opgehangen op de deur bij binnenkomst, zodat u weet waar uw kind verblijft en/of evt. kunt ophalen. Te allen tijden weten de leidsters van de ontdekking waar uw kind(eren) verblijft en bij toepassing waar u uw kind(eren) kunt ophalen.

 Oudercontacten:

Het uitwisselen van informatie is van groot belang om de opvang van het kind zo perfect mogelijk te laten verlopen. Wanneer de leidsters weten wat een kind op school en thuis prettig of juist niet prettig vindt kunnen zij hier op aan sluiten. Omgedraaid geldt dit natuurlijk ook, als ouder wil je ook precies weten wat je kind op een dag allemaal beleefd.

Daarom zijn de contacten tijdens het ophalen van het kind zo belangrijk.

Ouders kunnen altijd met vragen bij de leidster terecht, mocht de situatie dit niet toe laten, kan de ouder altijd een afspraak maken voor een gesprekje met de leidster. 1 x per jaar vinden er 10 minuten gesprekken plaats, hiervoor hangen we inschrijflijstjes op de deuren.

Sport en Co:

Onze kinderen worden gestimuleerd om te bewegen middels het programma sport en co, het is een programma dat op heel speelse wijze kinderen kennis laat maken met allerlei spellen en sport technieken. Het heeft een wedstrijd element waardoor kinderen extra gemotiveerd raken om mee te doen. Voor de leidsters is het goed om te zien hoe kinderen in een spel functioneren, ze kunnen veel informatie verkrijgen over het welbevinden van uw kind(eren). Onze bso leidsters hebben alle een training gevolgd voor dit programma.

Opvallend gedrag bij kinderen:

Wanneer een kind opvallend gedrag vertoont, wordt dit eerst met de ouders besproken, om vast te stellen of de ouders dit gedrag herkennen. Wanneer dit het geval is zal de leidster het kind gaan observeren, deze observatie zal worden besproken met de ouders.

Als B.S.O. kunnen wij natuurlijk alleen signaleren en adviseren, voor verdere doorverwijzing zal de ouder eerst contact moeten leggen met de huisarts. Er wordt nooit informatie uitgewisseld aan derde zonder dat de ouder daarvan op de hoogte is. Uitzondering op deze regel bestaat alleen als er een sterk vermoeden is van mishandeling in welke vorm dan ook.

T.V./computer/games:

De Bengels zijn uitgerust met de moderne ontwikkelingen waarvan elk kind vind dat die niet mogen ontbreken. Natuurlijk heeft ook elke ouder van elk kind hier een visie op. Deze visie willen wij graag horen. De programma’s die we kijken zijn natuurlijk afgestemd op de leeftijd van de kinderen. De Nintendo WII is erg populair, de kinderen zijn daarmee actief aan het gamen. Er worden ook dvd’s gekeken die geschikt zijn voor de kinderen. De leidsters hebben een controlerende taak als het gaat om t.v kijken, computeren en gamen. De internetsite’s die onze kinderen bezoeken sluiten aan bij de leeftijd en interesse van de kinderen.

Beleid BSO De Ontdekking omtrent spelletjes waarin agressie voorkomt.

We leven in een maatschappij waarin oorlog en misdaden een vaste plaats hebben.

TV, internet, kranten enz. brengen dagelijks verslag uit van wat er in de wereld om ons heen allemaal gebeurt, kinderen beleven dit geheel op eigen wijze. De leeftijd en het ontwikkelingsniveau bepalen voor een groot deel hoe een kind deze informatie verwerkt. Ook het geslacht van een kind is zeer bepalend voor het soort spel dat gekozen word om, deze toch negatieve informatie een plekje te geven. Binnen onze groepen hebben wij hier dagelijks mee te maken. Kinderen spelen soldaatje of schieten elkaar met nep geweren neer, ze bootsen gevechten na en geven op deze manier uiting aan hun gevoelens en fantasie. Binnen De Ontdekking hanteren wij hier enkele regels voor die er voor zorgen dat de veiligheid voor de kinderen in ieder geval gewaarborgd is en we zien er streng op toe dat het voor elk kind dat betrokken is in deze vorm van spelen leuk blijft.

We hebben dan ook geen speelgoed geweren in ons assortiment maar wanneer kinderen duim en wijsvinger gebruiken als pistool, laten we dit wel toe. We vinden dat kinderen uiting moeten kunnen geven aan deze emoties, dit wel onder begeleiding van onze leidsters. Verder geeft het ook een ingang om met kinderen in gesprek te treden over de wereld om hun heen en geheel op hun eigen niveau hier in te sturen. Wij zijn van mening dat door de fantasie van de kinderen toe te laten en ze hier in te begeleiden we meewerken aan een gezond en stabiel omgaan met geweld. Ook trekken zaken als roken en seksualiteit kinderen erg aan, door hier met de kinderen over in gesprek te gaan wanneer zich een fantasie spel voordoet, streven wij ernaar om een gezond en veilig klimaat te scheppen waarin de kinderen kunnen nadenken over dit soort zaken.

Binnenkomst, afmelden en extra opvang:

De kapstok in de hal is voor de Avonturiers. Zorg dat er altijd een naam in de jas staat. Vanuit thuis kan er eventueel een luizenzak aangeschaft worden.

  • Het afmelden van kinderen kan telefonisch (0492-390012), het is prettig als we dit tijdig weten. Als uw kind(eren) door iemand anders opgehaald worden, moet dit ook altijd vooraf aan ons doorgegeven zijn.
  • Extra incidentele opvang voor zittende kinderen is mogelijk. Ouders vullen daarvoor een extra dagdelen formulier in en wanneer de groep zijn maximaal aantal kinderen heeft bereikt is het niet mogelijk om in de eigen groep extra opvang af te nemen, in overleg met de ouders kan gekeken worden of een andere groep ruimte bied.

Foto’s:

Ook bij de Bengels maken wij veel foto’s. Veel van onze belevenissen worden op deze manier vastgelegd. Op de groep hangen ook lijstjes waarin foto’s hangen van activiteiten die we op de BSO hebben gedaan. Ook zijn er foto’s te vinden op onze site (om foto’s te bekijken heb je een inlogcode nodig)

Voor vragen kunt u altijd terecht bij één van onze leidsters.