Vliegeniers (4- 7 jaar)

Pedagogisch beleid

Visie op de buitenschoolse opvang (bso)

De opvang binnen de Vliegeniers geeft ruimte aan de kinderen om zich te ontspannen na een intensieve schooldag. Bij vrije dagen en studiedagen van school kunnen de kinderen deze vrije tijd zelf naar eigen wens invullen. De leidsters sluiten zoveel mogelijk aan bij de wensen van de kinderen. Ze ondersteunen ideeën van de kinderen en dragen zorg voor de randvoorwaarden voor een veilige, huiselijke en vertrouwde plek.

Wanneer er activiteiten worden georganiseerd zullen de kinderen gestimuleerd worden hier aan mee te doen, meestal vinden zij de activiteiten zo leuk dat echte stimulatie niet echt nodig zal zijn. Het is voor het kind geen verplichting

De leidsters streven ernaar een omgeving te bieden die veilig en vertrouwd is waarin alle kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontplooien. Vooral voor de jonge kinderen is deze veiligheid van groot belang. Anders dan de oudere kinderen zijn ze immers minder goed in staat te voorzien in hun behoeften en meer direct afhankelijk van volwassenen. Bij de kleintjes zullen dus meer dingen samen gedaan worden om aan de behoefte van geborgenheid te voldoen. Naarmate het kind ouder wordt zal het meer behoefte krijgen aan vrijheden binnen de BSO. In overleg met ouders en het betreffende kind kijken we hoe we de BSO toch leuk en uitdagend kunnen houden. Zelfstandigheid, zelfredzaamheid, openheid, vriendschappen, creativiteit zijn enkele begrippen die centraal staan binnen de buitenschoolse opvang.

Uitwisselen van informatie met de ouders is van groot belang om de opvang en begeleiding van de kinderen goed op elkaar af te stemmen. De Vliegeniers verblijven in een mooie ruimte met verschillende hoekjes, een aparte kamer en een aparte keuken. Een grote buitenruimte ( veld) maakt deze accommodatie tot een goed vertoeven voor uw kind(eren). Ook kunnen ze fietsen en in de zandbak spelen. De Vliegeniers komen echt thuis na een dagje hard werken op school.

Dagindeling:

Vanaf 07.30 uur start de voorschoolse opvang bij de Avonturiers ( de groep naast de Vliegeniers), de kinderen worden door een leidster van de ontdekking naar school gebracht. De kinderen blijven over op school. Na schooltijd worden zij dan weer opgehaald door een leidster van De Ontdekking. We proberen natuurlijk zo veel mogelijk altijd dezelfde leidster op dezelfde school te laten komen, zodat er voor de kinderen een vertrouwd gezicht is. Er zijn samen met de betreffende scholen afspraken gemaakt waar de verzamelplaats is voor het ophalen van uw kind(eren) met de ontdekking. Als uitzondering op de regel kan uw kind(eren) met uw schriftelijke toestemming ook alleen van school naar de ontdekking lopen/fietsen.

Onderweg is er volop gelegenheid om te praten over de ervaringen op school en andere voor kinderen belangrijke zaken. De kinderen krijgen als ze uit school komen fruit op een schaal en een beker drinken, ook tijdens dit moment kunnen kinderen volop hun verhaal kwijt.

Op woensdag en vrijdag middag gaan de kinderen naar de naastgelegen groep de Avonturiers, daar wordt er gezamenlijk gegeten. Bij studiedagen en vakanties blijven de kinderen op de eigen groep of bij de Avonturiers. We stimuleren de kinderen ook zoveel mogelijk om hun boterham zelf te smeren, dit in verband met de zelfredzaamheid.

Bij behoefte van het kind of de ouders laten we uw kind op vaste tijden naar het toilet gaan. Ook bij behoefte laten we uw kind tandenpoetsen na het eten.

Er is veel tijd voor vrij spelen zoals knutselen, buiten spelen, computeren, gezelschapsspelletjes, maar zeker ook kokkerellen. Verkleedpartijen en vadertje en moedertje spelen is ook favoriet. Vooral bij de jongens mag bouwen niet ontbreken.

Uitstapjes:

Ook worden er wel eens uitstapjes gemaakt (met toestemming van ouders), zoals naar de schaatsbaan in Gemert of in de zomer naar de speeltuin. Het boerenbondsmuseum of de kasteeltuinen horen hier natuurlijk ook bij.

De uitstapjes worden zoveel mogelijk van te voren gepland en opgehangen op de deur bij binnenkomst, zodat u weet waar uw kind verblijft en/of evt. kunt ophalen.

Altijd weten de leidsters van de ontdekking waar uw kind(eren) verblijft en bij toepassing waar u uw kind(eren) kunt ophalen. De leidsters maken dit zoveel mogelijk van te voren aan de ouders bekend. De vakantieplanning staat ook altijd op onze website vermeldt.

De groep:

De groepsruimte biedt ruimte aan max. 30 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met plus minus 7 jaar. Een basisgroep bestaat uit maximaal 20 kinderen .De groep is verdeeld in 2 basisgroepen, een van 20 kinderen ( de vliegeniers) en een van 10 kinderen (de Vliegeniers 1), de vliegeniers 1 is alleen operationeel als er meer dan 20 kinderen aanwezig zijn. Op andere dagen zijn de kinderen van vliegeniers 1 gewoon onderdeel van de vliegeniers, dit wordt handmatig op de bezettingslijsten aangegeven, de opvang vindt plaats in dezelfde groepsruimte Om de geborgenheid en veiligheid te waarborgen zijn de 2 basisgroepen opgedeeld in 3 groepen, blauw, rood en groen. Tijdens het fruit eten zitten we in deze 3 groepen aan drie verschillende tafels. Elke tafel heeft een eigen kleur, en een eigen leidster die ook een extra oogje op het kind houdt, dit is erg duidelijk voor de kinderen en werkt zeer prettig. De kinderen weten bij wie ze aan tafel zitten. De kinderen kunnen gebruik maken van verschillende ruimtes, de groepsruimte, de keuken, de buitenruimte en de speelkamer geven een huiselijke sfeer. De ruimte biedt plaats voor allerlei activiteiten bijv: computeren, poppenhoek, blokkenhoek, knutselen, kokkerellen of lekker onderuitgezakt even televisie kijken. De buitenruimte biedt volop mogelijkheid tot klimmen en klauteren op het huisje, spelen met zand, fietsen en ander buitenspel.

Via de Avonturiers kunnen de kinderen naar het grote omheinde veld. Daar kunnen ze met de kinderen van de Avonturiers spelen.

 Nieuwe kinderen:

Wanneer er een nieuw kind is aangemeld, nodigen wij de ouders en het kind uit voor een kennismaking. In het gesprek staat het kind centraal. Wanneer een kind voor het eerst bij ons is wordt er extra veel aandacht besteed aan de kennismaking met de andere kinderen. De groepsleidsters houden het kind de eerste periode goed in de gaten en stimuleren samenspel met de andere kinderen. Na drie maanden is er voor de ouders de gelegenheid om de voorliggende periode te evalueren met de leidsters. Komt uw kind vanuit onze dagopvang, dan mag uw kind geregeld even komen spelen en spelenderwijs kennismaken met de bso, voor de definitieve dag(en).

Ontwikkeling en stimulering:

In principe is het bewaken en stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen een taak van school. De buitenschoolse opvang biedt mogelijkheden voor ontspanning en creativiteit. Dat wil niet zeggen dat er geen aandacht is voor de ontwikkeling van de kinderen, meestal is dat vanzelfsprekend aanwezig binnen de activiteiten die worden geboden. Mocht het noodzakelijk zijn om uw kind(eren) extra te stimuleren nemen we dit zeker mee in onze activiteiten.

 Motorische en zintuiglijke ontwikkeling:

Veel spelmateriaal biedt mogelijkheid om de fijne motoriek te stimuleren. Tekenen, kraaltjes rijgen, handenarbeid en dat soort activiteiten zijn daar uitermate geschikt voor. Ook geeft dit spelmateriaal volop ruimte om de creativiteit van de kinderen te ontwikkelen en te bevorderen. Het buiten rennen, klimmen en steppen is bij uitstek geschikt voor de ontwikkeling en stimulans van de grove motoriek. Diverse spelletjes zoals fluisterspelletjes, uitbeeld  spelletjes zijn bijzonder geschikt om spelenderwijs de zintuiglijke ontwikkeling te stimuleren. Het luisteren naar muziek en verhaaltjes is daar ook bevorderlijk voor.

Taal en taal-denk ontwikkeling:

Tijdens de wandeling of autorit van school naar De Vliegeniers en tijdens het fruit eten wordt er veel met elkaar gesproken. Kinderen vertellen hun belevenissen die ze op school hebben meegemaakt, en zo wordt er spelenderwijs en zonder er de nadruk op te leggen, ontzettend veel aan taalontwikkeling gedaan.

Ook door zelf na te denken waar je na het fruit mee wil spelen en wat je er voor nodig hebt heeft te maken met taalontwikkeling. Zo ook hoe je jouw idee gaat aanpakken stimuleert de taal-denk ontwikkeling. Kinderen mogen best dialect spreken wanneer ze dit van huis uit gewend zijn, ze worden er wel op gewezen, zodat ze wel leren hoe het ook anders kan. Schuttingtaal en discriminerende opmerkingen zijn natuurlijk uitgesloten en zullen ook worden afgekeurd door de leidsters. De leidsters zullen wanneer dit voorkomt, ook uitleggen aan de kinderen waarom dit niet wordt geaccepteerd. Zo leren de kinderen ook te functioneren in groepsverband, en dat je met het kwetsen van andere mensen geen goede relatie op kan bouwen.

Emotionele ontwikkeling:

De kinderen maken deel uit van een groep, verbondenheid is een belangrijk begrip binnen de groep. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen de kinderen onderling en tussen de kinderen en de leidsters is een belangrijke zaak. Daarvoor is het belangrijk om inzicht te hebben in wat het kind voelt, en wat er in hem omgaat. Om dit goed te kunnen begeleiden, stimuleert de leidster de kinderen om hun gevoelens onder woorden te brengen en deze op een goede manier te uiten. Ervaringen op school en thuis zijn van grote invloed op de kinderen, daarom is het van belang de begeleiding goed op elkaar af te stemmen.

Goed contact met de ouders is van belang, om het kind en zijn belevingswereld goed te kunnen begrijpen. Knuffelen en stoeien vinden bijna alle kinderen altijd erg leuk, al zijn ze dan al groot en stoer. De leidsters houden de kinderen goed in de gaten, zitten ze lekker in hun vel of schort er wat aan. Meestal als er iets op school is gebeurd, zie je dat aan een kind. De leidsters proberen er dan ook te zijn voor het kind wanneer hij of zij zijn verhaal kwijt wil of juist niet wil. Dit wordt dan besproken met de ouders, zodat ook de ouders goed op de hoogte blijven van wat zich op school of bij De Vliegeniers afspeelt.

Door middel van creativiteit worden kinderen in de gelegenheid gebracht om uiting te geven aan hun emoties, en zo ook te verwerken. Wanneer er conflicten/situaties ontstaan, laten we dit de kinderen zoveel mogelijk zelf oplossen. Iedereen weet dat ze de ene keer “vechten”, en de andere keer weer spelen. Wanneer dit echter uit de hand dreigt te lopen, grijpen de leidsters in, en zullen zij samen met de desbetreffende kinderen naar een oplossing zoeken. Seksuele ontwikkeling ligt erg gevoelig op deze leeftijd, en houd ook deze leeftijdscategorie zich hier mee bezig. Wanneer kinderen vragen hebben over dit onderwerp, zal de leidster eerst proberen uit te zoeken hoever de ouders daar in mee gaan, en zal er een antwoord gegeven worden dat aansluit bij het niveau van het kind. De Vliegeniers stimuleert de kinderen om zo zelfstandig mogelijk te worden, dat wil zeggen dat iedereen verantwoordelijk is voor wat hij of zij zelf doet of laat.

Sport en Co:

Onze kinderen worden gestimuleerd om te bewegen middels het programma sport en co, het is een programma dat op heel speelse wijze kinderen kennis laat maken met van allerlei spellen en sport technieken. Het heeft een wedstrijd element waardoor kinderen extra gemotiveerd raken om mee te doen. Voor de leidsters is het goed om te zien hoe kinderen in een spel functioneren, ze kunnen veel informatie verkrijgen over het welbevinden van uw kind(eren). Onze bso leidsters hebben alle een training gevolgd voor dit programma.

 Opvallend gedrag bij kinderen:

Wanneer een kind opvallend gedrag vertoont, wordt dit eerst met de ouders besproken, om vast te stellen of de ouders dit gedrag herkennen.

Wanneer dit het geval is zal de leidster het kind gaan observeren, deze observatie zal worden besproken met de ouders. Als BSO kunnen wij natuurlijk alleen signaleren en adviseren, voor verdere doorverwijzing zal de ouder eerst contact moeten leggen met de huisarts. Er wordt nooit informatie uitgewisseld aan derde zonder dat de ouder daarvan op de hoogte is. Uitzondering op deze regel bestaat alleen als er een sterk vermoeden is van mishandeling in welke vorm dan ook.

T.V/ computer/games:

De Vliegeniers zijn uitgerust met de moderne ontwikkelingen waarvan elk kind vind dat die niet mogen ontbreken. Natuurlijk heeft ook elke ouder van elk kind hier een visie op. Deze visie willen wij graag horen. De programma’s die we kijken zijn natuurlijk afgestemd op de leeftijd van de kinderen. De Nintendo Wii is erg populair, de kinderen zijn daarmee actief aan het gamen. Er worden ook dvd’s gekeken die geschikt zijn voor de kinderen. De leidsters hebben een controlerende taak als het gaat om t.v kijken, computeren en gamen. De internetsite’s die onze kinderen bezoeken sluiten aan bij de leeftijd en interesse van de kinderen.

Beleid BSO De Ontdekking omtrent spelletjes waarin agressie voorkomt.

We leven in een maatschappij waarin oorlog en misdaden een vaste plaats hebben. TV, internet, kranten en sociale media brengen dagelijks verslag uit van wat er in de wereld om ons heen allemaal gebeurt, kinderen beleven dit geheel op eigen wijze. De leeftijd en het ontwikkelingsniveau bepalen voor een groot deel hoe een kind deze informatie verwerkt. Ook het geslacht van een kind is zeer bepalend voor het soort spel dat gekozen word om, deze toch negatieve informatie een plekje te geven. Binnen onze groepen hebben wij hier dagelijks mee te maken. Kinderen spelen soldaatje of schieten elkaar met nep geweren neer, ze bootsen gevechten na en geven op deze manier uiting aan hun gevoelens en fantasie. Binnen De Ontdekking hanteren wij hier enkele regels voor die er voor zorgen dat de veiligheid voor de kinderen in ieder geval gewaarborgd is en we zien er streng op toe dat het voor elk kind dat betrokken is in deze vorm van spelen leuk blijft. We hebben dan ook geen speelgoed geweren in ons assortiment maar wanneer kinderen duim en wijsvinger gebruiken als pistool, laten we dit wel toe. We vinden dat kinderen uiting moeten kunnen geven aan deze emoties, dit wel onder begeleiding van onze leidsters. Verder geeft het ook een ingang om met kinderen in gesprek te treden over de wereld om hun heen en geheel op hun eigen niveau hier in te sturen. Wij zijn van mening dat door de fantasie van de kinderen toe te laten en ze hier in te begeleiden we meewerken aan een gezond en stabiel omgaan met geweld.

Ook trekken zaken als roken en seksualiteit kinderen erg aan, door hier met de kinderen over in gesprek te gaan wanneer zich een fantasie spel voordoet, streven wij ernaar om een gezond en veilig klimaat te scheppen waarin de kinderen kunnen nadenken over dit soort zaken.

Binnenkomst, afmelden en extra opvang:

De kapstok in de hal is voor de Vliegeniers. Zorg dat er altijd een naam in de jas staat. Vanuit thuis kan er eventueel een luizenzak aangeschaft worden.

  • Het afmelden van kinderen kan telefonisch (0492-331007), het is prettig als we dit tijdig weten. Als uw kind(eren) door iemand anders opgehaald worden, moet dit ook altijd vooraf aan ons doorgegeven zijn.
  • Extra incidentele opvang voor zittende kinderen is mogelijk. Ouders vullen daarvoor een extra dagdelen formulier in en wanneer de groep zijn maximaal aantal kinderen heeft bereikt is het niet mogelijk om in de eigen groep extra opvang af te nemen, in overleg met de ouders kan gekeken worden of een andere groep ruimte bied.