Vlinders (2-4 jaar)

Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid Vlinders 2-4

De Vlinders en de Boefjes zijn groepen waarin max 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar op ontdekkingsreis gaan met 2 pedagogisch medewerkers. Met dit pedagogisch beleid willen wij een beeld scheppen hoe een dag op de peutergroepen eruit ziet.

De groep wordt door de pedagogisch medewerker  om  07:30 uur geopend. De tweede pedagogisch medewerker komt om 08:30 uur. In dit uur kunnen we mogelijk afwijken van de BKR regeling (beroepskracht-kind ratio). De jasjes kunnen worden opgehangen aan de kapstok en andere persoonlijke spullen kunnen in het laatje worden opgeborgen. Ouders kunnen informatie doorgeven aan de pedagogisch medewerkers.

Rond 09:00 uur gaan we gezamenlijk opruimen en aan tafel om fruit te eten en water te drinken. De kinderen kunnen zelf een stukje fruit naar keuze van de schaal kiezen. Standaard bieden we appel, peer, en banaan aan, daarnaast variëren we met seizoensgebonden fruit. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met eventuele allergieën. Voor of na het fruit eten doen we een activiteit of zingen we liedjes. De liedjes worden door de kinderen zelf uitgekozen uit een liedjes map. Daarin staan afbeeldingen die voor de kinderen herkenbaar gekoppeld zijn aan een liedje. Per thema kunnen daar liedjes aan worden toegevoegd. Na het eten en drinken krijgen de kinderen een doekje om de handen en het gezicht te poetsen. Met de kinderen die bezig zijn met zindelijkheidstraining, gaan we naar het toilet (we bouwen zo’n vast moment in om onrust tijdens de eetmomenten of tijdens de activiteiten te voorkomen door op en neer geloop naar het toilet) De andere kinderen worden zo nodig verschoond. Hierna krijgen de kinderen de gelegenheid om zelfstandig te spelen of om deel te nemen aan een VVE activiteit. De activiteiten variëren van dag tot dag. Kleien, verven, plakken, tekenen met krijt/kleurtjes/stiften noem maar op. Dit alles is om de motoriek van de kinderen te stimuleren en om de kinderen met nieuwe materialen kennis te laten maken. Kinderen zijn niet verplicht om deel te nemen aan een activiteit, wel wordt het gestimuleerd. Activiteiten zijn gekoppeld aan een thema maar omdat we luisteren naar ideeën en wensen van de kinderen is er van alles mogelijk.

We gaan minimaal 1x per dag naar buiten om een frisse neus te halen. Natuurlijk worden in de zomer de huidjes van de kinderen voor ze naar buiten gaan goed ingesmeerd met zonnebrand crème. Ook in de winter of tussen de buien door gaan we lekker naar buiten. Daar kunnen de kinderen zich vermaken met rennen, fietsen, de zandbak, spelen in de saloon/klimrek/huisje, of we doen tik en kringspelletjes met de kinderen.

Om ± 11:15 uur ruimen we gezamenlijk op, de kinderen gaan naar het toilet of worden verschoond, de kinderen van het plus groepje komen terug in de groep. We wassen onze handen en om ± 11:30 uur gaan we aan tafel om brood te smeren, dit wordt zoveel mogelijk door de kinderen zelf geprobeerd.

We bieden de kinderen gevarieerd en zoveel als mogelijk gezond beleg aan. d.w.z. kaas/ smeerkaas of vleeswaren en de kinderen kunnen ook uit het zoete beleg kiezen zoals jam, stroop gekleurde hagelslag en soms pasta of chocolade hagelslag. We volgen hierin ons voedingsbeleid( op te vragen bij de directie). Bij de broodmaaltijd houden we rekening met eventuele allergieën en /of wensen van de ouders, vindt u 2 boterhammen genoeg voor uw kind, dan zullen wij daar op inspelen. Daarna drinken we een beker melk/thee en poetsen we handen en mond met een washandje.

Tussen 12:00 en 13:00 uur gaan de kinderen die nog een dutje doen naar bed met eventueel hun knuffeltje of speentje. Ook worden de luiers nogmaals gecontroleerd. Kinderen die niet gaan slapen mogen vrij spelen in de groep of doen een activiteit.

Tussen 12:30 en 13:30 uur worden kinderen met een halve dag opvang gehaald of gebracht. De pedagogisch medewerkers hebben om beurten een pauze. We wijken dan een uur af van de BKR regeling. ( beroepskracht-kind ratio)

Om ± 14:30 uur zijn de meeste kinderen alweer wakker en aangekleed, zo nodig wordt de luier verschoond. We geven iedereen de gelegenheid om naar de wc te gaan, daarna is het tijd om groente te eten en water te drinken. Ook hierin proberen we de zelfstandigheid van kinderen te prikkelen. Natuurlijk worden ook nu weer de handen en het gezicht gepoetst met een doekje. Mogelijk wijken we af van de BKR regeling als er kinderen van de BSO uit school gehaald moeten worden. Na 15.00 wijken we niet meer af van de BKR regeling.

Kinderen mogen weer gaan spelen en er is een VVE activiteit. Om ± 16:30 uur is de tijd voor een koekje, de kinderen gaan nogmaals naar de wc of worden verschoond en de groep wordt opgeruimd. Om 17.00 uur gaat de eerste pedagogisch medewerker naar huis, afhankelijk van het aantal kinderen wijken we hier mogelijk een uur af van de BKR regeling. Meestal sluiten we de dag rustig af met een spel aan tafel, een puzzel of door te bouwen met duplo. Om 18:00 uur zijn alle kinderen opgehaald en sluit het kinderdagverblijf. Er is op aanvraag opvang tot 18.30 uur. De kinderen met een luier worden gemiddeld genomen ongeveer 5 keer per dag verschoond. De kinderen die bezig zijn met zindelijkheid gaan op vaste momenten naar de wc maar natuurlijk kunnen ze door de dag heen ook naar de wc gaan.

Op het whitebord staat een overzicht van het eten, slapen en eventuele bijzonderheden van de kinderen die er die dag zijn. Het kind volgsysteem wordt ingevuld aan de hand van de bevindingen uit het vve programma Uk en Puk en wordt jaarlijks of daar waar nodig besproken met de ouders. (Zie kind volgsysteem)

Kindvolgsysteem:

De Ontdekking werkt met het kind volgsysteem KIJK, dat in alle groepen hetzelfde wordt gehanteerd. De mentor van het kind houdt de registratie bij en observeert de ontwikkelingslijnen. Andere collega’s observeren natuurlijk ook dingen en noteren deze in KIJK zodat er een totaal beeld van het kind ontstaat. Bij 1,2,3, en 4 jaar krijgen de ouders een 10 minuten gesprek aangeboden. Vooraf aan dit gesprek wordt het ouderrapport uit KIJK mee gegeven aan de ouders. Bij het invullen van de observatie wordt gebruik gemaakt van een lijstje met daarin de ontwikkelingslijnen die per week worden gevolgd, de pedagogisch medewerkers verzamelen zo de gewenste informatie per kind. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een beredeneerd aanbod in hun activiteiten planning. Het kind volgsysteem is digitaal en blijft bij het kind als hij/zij overgaat naar een volgende groep. Wanneer er sprake is van zorg bij een kind wordt in overleg met de ouders aanvullende expertise ingeschakeld, dit kan zijn bij o.a. het consultatiebureau, de huisarts, de opvoedondersteuner enz. Wanneer het kind 4 jaar wordt en naar de basisschool/BSO gaat, vindt er een overdracht plaats middels een overdrachtsformulier naar de betreffende school/BSO. Wanneer er sprake is van zorg, wordt er een warme overdracht gedaan naar de betreffende school/BSO. Ook dit gebeurt altijd met toestemming van de ouders/verzorgers. Wanneer de school ook met KIJK werkt wordt het kind ook digitaal verhuisd.  Kinderen met een VVE indicatie worden bij 3, 3,5 en 4 jaar geobserveerd en geregistreerd.

Mentorschap:

Mentoring is een één-op-één interactief proces waarbij de mentor het leren van het kindje begeleidt en ze zich samen op de persoonlijke ontwikkeling richten. Mentoren zetten hun kennis, bekwaamheid en (levens)ervaring in om kinderen te helpen hun ontwikkelingsdoelen te bereiken. Natuurlijk hebben alle pedagogisch medewerkers oog voor de ontwikkeling van alle kinderen in hun groep maar de mentor let specifiek op de ontwikkeling en het welbevinden. Elk kind in de Vlinders/Boefjes is toegewezen aan een mentor ( pedagogisch medewerker van de groep). Het is voor de pedagogisch medewerkers bijna onmogelijk om met ieder kind in de groep een even hechte band op te bouwen. Door de ‘eigen’ mentorkinderen is er meer ruimte voor de pedagogisch medewerkers om een paar kinderen echt goed te leren kennen. Hierdoor kunnen ze beter inspringen op de behoeften van deze kinderen en zo ook zullen de kinderen eerder contact zoeken met hun mentor. Door een goede vertrouwensrelatie op te bouwen, zullen kinderen zich emotioneel veilig voelen bij de Vlinders/Boefjes. De pedagogisch medewerkers kijken goed naar de kinderen en maken dan een verdeling. De Mentor is verantwoordelijk voor het invullen van het kind volgsysteem  van het betreffende kind en eerste aanspreekpunt voor de ouders. De ouders ontvangen een formulier waarop staat wie de mentor is van hun kind(eren).

VVE

De pedagogisch medewerkers van de Vlinders en Boefjes zijn VVE gecertificeerd middels het programma Uk en Puk.

Uk en Puk is een educatief programma dat zich richt op alle kinderen van 0 tot 4 jaar. Het programma is verdeeld in thema’s die activiteiten bevatten waarmee gewerkt wordt aan; de spraak-en taal ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische en zintuigelijke ontwikkeling. Elke activiteit bevat gerichte aanwijzingen voor de pedagogisch medewerksters m.b.t. de verschillende leeftijdsgroepen ( 0-1.5, 1.5-2.5, 2.5-4). Een essentieel onderdeel van elke activiteit is de eigen inbreng van het kind.

De thema’s van Uk en Puk zijn doordacht en heel uitgebreid van opzet. Een thema bevat verhaaltjes, liedjes, knutsel- en andere activiteiten, een lijstje van bijbehorende boekjes bij ieder thema en veel aanwijzingen voor onze pedagogisch medewerksters. We kunnen hiermee dus heel gestructureerd werken aan de ontwikkeling van de kinderen. De activiteiten planning is in de ochtend gemiddeld twee uur en in de middag gemiddeld twee uur, op deze manier streven wij ernaar gemiddeld 16 uur per week  VVE programma aan te bieden.

Plusgroepje: De kinderen die 2,5 a 3 jaar zijn volgen de thema’s in een eigen groepje, zodat we ze extra uitdaging kunnen bieden en we aan de wensen van de kinderen kunnen voldoen. Dit doen we in een kleiner groepje samen met een vaste gecertificeerde leidster in combinatie met de Rupsjes en de Bijtjes. De ruimte van de Vliegeniers en de Paardenbloempjes wordt daar voor gebruikt, zo is de eventuele overgang naar de BSO voor de kinderen op de St Annastraat meteen een stukje kleiner.

Emotionele ontwikkeling:

De kinderen maken deel uit van een groep, verbondenheid is een belangrijk begrip binnen de groep. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen de kinderen onderling en tussen de kinderen en de pedagogisch medewerkers is een belangrijke zaak. Daarvoor is het belangrijk om inzicht te hebben in wat het kind voelt, en wat er in hem omgaat. Om dit goed te kunnen begeleiden, stimuleert de leidster de kinderen om hun gevoelens onder woorden te brengen en deze op een goede manier te uiten. Ervaringen thuis zijn van grote invloed op de kinderen, daarom is het van belang de begeleiding goed op elkaar af te stemmen.  Goed contact met de ouders is van belang, om het kind en zijn beleefwereld goed te kunnen begrijpen. Knuffelen en stoeien vinden bijna alle kinderen altijd erg leuk. De pedagogisch medewerkers proberen er dan ook te zijn voor het kind wanneer hij of zij zijn verhaal kwijt wil of juist niet wil. De pedagogisch medewerkers houden de kinderen goed in de gaten, zitten ze lekker in hun vel of schort er wat aan. Dit wordt dan besproken met de ouders.

Sociale ontwikkeling:

Samen spelen is samen delen, dit is een belangrijk motto bij de Vlinders en Boefjes. Door samen te spelen worden er volop mogelijkheden geboden om te oefenen met sociale vaardigheden. Dit gaat natuurlijk op het eigen niveau. Beurt verdelen, tegen je verlies kunnen bij een spelletje, op je beurt kunnen wachten, een ander ook een spel gunnen waar je eigenlijk zelf mee wilt spelen, conflicten oplossen, dit zijn allemaal sociale vaardigheden die dagelijks geoefend worden en zeer belangrijk zijn in de ontwikkeling van een kind.

De pedagogisch medewerkers begeleiden deze vaardigheden zo veel mogelijk en proberen de kinderen open te laten staan voor elkaar. Samen spelen en samen zijn kan alleen goed verlopen wanneer je rekening houdt met elkaar. Door een consequente manier van werken worden de regels van de groep benadert en gehanteerd, zodat elk kind weet waar hij/zij aan toe is. Kinderen leren door middel van de dagritme kaarten hoe een dag is ingedeeld. De dagritmekaarten zijn afgebeeld met de handpop Puk er op. Hierdoor is het verloop van de dag herkenbaar en zichtbaar voor de kinderen en heeft Puk een echte functie. Puk is herkenbaar voor de kinderen en ze kunnen ook met Puk spelen. Puk is echt een vriendje. De dagritmekaarten geven in grote lijnen de dag weer en is erg duidelijk voor de peuters. Soms wijkt het dagritme voor kinderen af, bijvoorbeeld wanneer kinderen eerder gaan slapen of eerder worden opgehaald. Dit is geen probleem, het gaat om de globale dagindeling. De dagritme kaarten worden in de vlinders per dag opgehangen. Zo is goed te overzien voor de kinderen wat er gedurende de dag gaat gebeuren. Met de kinderen, die in de middag naar de opvang komen, bespreekt de pedagogisch medewerker kort na binnenkomst de dagindeling van de middag. Er wordt op meerdere momenten van de dag besproken wat er die dag al geweest is en/ of wat er die dag nog gaat komen.

Persoonlijke ontwikkeling:

Door middel van creativiteit worden kinderen in de gelegenheid gebracht om uiting te geven aan hun emoties, en zo ook te verwerken. Wanneer er conflicten/situaties ontstaan, laten we dit de kinderen zoveel mogelijk zelf oplossen. Iedereen weet dat ze de ene keer “vechten” en de andere keer weer spelen. Wanneer dit echter uit de hand dreigt te lopen, grijpen de pedagogisch medewerkers in, en zullen zij samen met de desbetreffende kinderen naar een oplossing zoeken. Dit ook allemaal op het eigen niveau van het kind. De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd middels een observatiesysteem, jaarlijks wordt dit met de ouders besproken in een “10 minuten” gesprek.

Waarden en Normen:

Allereerst staat bij ons respect voor elkaar en voor jezelf hoog in het vaandel. We stimuleren de kinderen om naar elkaar te luisteren, dit is soms lastig voor deze jonge kinderen. Door vaak uit te leggen aan kinderen dat wat je zelf niet wil dat jou gebeurt, je ook bij een ander niet moet doen, lukt dit uiteindelijk redelijk. Ook leggen we nadruk op respect voor spullen, zuinig omgaan met speelgoed, niks kapot maken of gooien met speelgoed enz. De pedagogisch medewerkers van De Ontdekking hebben gezamenlijk afspraken vastgelegd over hoe we communiceren met en reageren op de kinderen, dit is samen gevat in een document genoemd: Uitgangspunten voor het werken met kinderen binnen De Ontdekking

afmelden en extra opvang:

  • Het afmelden van kinderen kan telefonisch of via de ouderapp (St Annastraat 0492-331007 en Pandelaar 45 0492-390012), het is prettig als we dit tijdig weten. Als uw kind(eren) door iemand anders opgehaald worden, moet dit ook altijd vooraf aan ons doorgegeven zijn.
  • Extra incidentele opvang voor zittende kinderen is mogelijk en kost € 51,03 per dagdeel en € 9,72 per uur. Voor NSO/BSO komt er € 3,50 bij aan halen/brengen per keer. Ouders vullen daarvoor een extra dagdelen formulier in en wanneer de groep zijn maximaal aantal kinderen heeft bereikt is het niet mogelijk om in de eigen groep extra opvang af te nemen, in overleg met de ouders kan gekeken worden of een andere groep ruimte biedt.
  • Kinderdagverblijf De Ontdekking is op aanvraag geopend vanaf 7.00 uur en tot 18.30 uur

 

Als uw kind 4 jaar wordt, houdt de plaatsing automatisch op. Wilt u de plaatsing verlengen omdat uw kind later instroomt op school of wilt u buitenschoolse opvang, vraag dit dan ruim van te voren aan, het liefst  vanaf 3 jaar.

Het onderwijs stelt het op prijs  als u rond het 3e levensjaar van uw kind weet naar welke school uw voorkeur uit gaat, zodat zij daar in hun planning rekening mee kunnen houden. Natuurlijk kan u eerder een keuze voor een school gemaakt hebben.

Afmelden en extra opvang:

  • Het afmelden van kinderen kan telefonisch (0492-331007), het is prettig als we dit tijdig weten. Als uw kind(eren) door iemand anders opgehaald worden, moet dit ook altijd vooraf aan ons doorgegeven zijn.
  • Extra incidentele opvang voor zittende kinderen is mogelijk. Ouders vullen daarvoor een extra dagdelen formulier in en wanneer de groep zijn maximaal aantal kinderen heeft bereikt is het niet mogelijk om in de eigen groep extra opvang af te nemen, in overleg met de ouders kan gekeken worden of een andere groep ruimte bied

VVE

De leidsters zijn VVE gecertificeerd middels het programma Uk en Puk.

Uk en Puk is een educatief programma dat zich richt op alle kinderen van 0 tot 4 jaar. Het programma is verdeeld in thema’s die activiteiten bevatten waarmee gewerkt wordt aan; de spraak-en taal ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische en zintuigelijke ontwikkeling. Elke activiteit bevat gerichte aanwijzingen voor de pedagogisch medewerksters m.b.t. de verschillende leeftijdsgroepen ( 0-1.5, 1.5-2.5, 2.5-4). Een essentieel onderdeel van elke activiteit is de eigen inbreng van het kind. De thema’s van Uk en Puk zijn doordacht en heel uitgebreid van opzet. Een thema bevat verhaaltjes, liedjes, knutsel- en andere activiteiten, een lijstje van bijbehorende boekjes bij ieder thema en veel aanwijzingen voor onze pedagogisch medewerksters. We kunnen hiermee dus heel veel gestructureerd werken aan de ontwikkeling van de kinderen. De activiteiten planning is in de ochtend een uurtje en in de middag een uurtje, op deze manier streven wij ernaar gemiddeld 10 uur per week VVE programma aan te bieden.

Onze 2,5 a 3 jarige kinderen volgen de thema’s in een eigen groepje, zodat we ze extra uitdaging kunnen bieden en we aan de wensen van de kinderen kunnen voldoen. Dit doen we in een kleiner groepje samen met een vaste gecertificeerde leidster.

De ruimte van de Vliegeniers wordt daar voor gebruikt, zo is de eventuele overgang naar de BSO ook een stuk kleiner.

Wanneer de kinderen 4 jaar worden gaan zij naar de basisschool van uw keuze. Als u gebruik wilt maken van B.S.O (buitenschoolse opvang) moet u dit tijdig aan ons doorgeven, dit loopt niet automatisch door. Opgave kan vanaf 3-jarige leeftijd. Wilt u de dagopvang juist langer laten doorlopen, omdat uw kind misschien pas later kan instromen op de basisschool, geef dat dan ook op tijd door.